Małopolska Sieć Szerokopasmowa Grupa Hyperion

O spółce

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A

Informacje o spółce

Jedynym udziałowcem Spółki jest firma Hyperion S.A. Wartość kapitałów Spółki na dzień 25.08.2014 roku stanowi kapitał zakładowy w wysokości 12 385 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Sejmik Województwa Małopolskiego podczas X sesji w dniu 8 lipca 2011 r. podjął Uchwałę nr X/164/11 w sprawie powołania jednoosobowej spółki Województwa Małopolskiego pod firmą „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, a następnie w dniu 28 lipca 2011 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 902/11 w sprawie powołania jednoosobowej spółki Województwa Małopolskiego pod firmą „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz objęcia jej udziałów w zamian za wkład pieniężny oraz wkłady niepieniężne.

Zawiązanie spółki nastąpiło aktem notarialnym podpisanym w dniu 11 sierpnia 2011 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu 4 grudnia 2012 r. zaakceptował rekomendację komisji przetargowej powołanej w celu zbycia udziałów spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. Komisja ds. przetargu 27 listopada 2012 r. dokonała otwarcia ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta – firmy Hyperion S.A. Komisja uznała, iż oferta spełnia wszelkie wymagania formalne oraz jest korzystna pod względem finansowym i sposobu zapłaty, a przedstawione do oferty załączniki potwierdzają możliwości techniczne i finansowe oferenta do zakupu udziałów i późniejszej realizacji zadania budowy sieci szerokopasmowej. Ze względu na powyższe komisja ds. przetargu na posiedzeniu 28 listopada br. postanowiła zarekomendować Zarządowi Województwa Małopolskiego wybór oferty firmy Hyperion S.A. jako najkorzystniejszej.

26 marca 2013 r. Województwo Małopolskie i firma Hyperion S.A. zawarły umowę sprzedaży wszystkich udziałów Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o. Przeniesienie własności udziałów nastąpiło z chwilą podpisania umowy i tym samym Hyperion S.A. został nowym właścicielem Spółki.

  

ul. Karmelicka 64 lok. 5

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.

31-589 Kraków

ul. Ogłęczyzna 20

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000399876 
REGON 122428462 
NIP 6762449813

 

 

e-mail

biuro@mss.malopolska.pl      

 

Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

MSS

MSS

MSS

MSS